Αυτός είναι ο νέος Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Σταδίου Σερβίων
1. Το Στάδιο Σερβίων λειτουργεί τις καθηµερινές από τις 07:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ, (Απρίλιος-Σεπτέµβριος) και έως 21.30 (Οκτώβριος-Μάρτιος). Κατά τους καλοκαιρινούς
µήνες και εφόσον αυτό ζητείται, µπορεί να παρατείνεται η λειτουργία του κατά µία ώρα (23:00΄)
2. Οι προβολείς του στίβου και η Αίθουσα Βαρών κλείνουν στις 21.30 και 21.00 αντίστοιχα και αποχωρούν οι αθλητές.
3. Τα γήπεδα τένις πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την δραστηριότητα τους ως ορίζει η συµφωνία.
4. Το Σάββατο το Στάδιο λειτουργεί 07:00 µέχρι τις 14.30.
5. Οι ώρες για το κοινό είναι αυστηρώς και καθηµερινά από 07:00- 15.00 το πρωϊ και από τις 20:00 έως το κλείσιµο του σταδίου τα απογεύµατα. Τα Σάββατα, έως τις 11.00 πµ.
Κατά τις ώρες αυτές το κοινό µπορεί να χρησιµοποιεί µόνο το στίβο και τις εξωτερικές διαδροµές.
6. Η είσοδος στην Αίθουσα Βαρών απαγορεύεται.
7. Στην Αίθουσα Βαρών επιτρέπεται η είσοδος, µόνο, στους αθλητές των Σωµατείων, οι οποίοι συνοδεύονται από τον προπονητή τους. Ο προπονητής έχει την πλήρη ευθύνη στην περίπτωση ατυχήµατος.
8. Η χρήση της Αίθουσας Βαρών θα γίνεται µε προσοχή. Οι µπάρες δε θα µένουν φορτωµένες και τα βάρη θα τοποθετούνται, µετά την προπόνηση, στα ειδικά σταντ. Οποιαδήποτε φθορά
στην Αίθουσα θα καταλογίζεται στον αθλητή, τον προπονητή και το Σωµατείο. Απαγορεύεται να εισέρχονται στην Αίθουσα οι αθλητές µε υποδήµατα µε καρφιά. Η Αίθουσα ανοίγει στις 15:00 κατά τη χειµερινή περίοδο και στις 16:00 κατά τη θερινή. Το Σάββατο η Αίθουσα θα ανοίγει όταν ζητηθεί από προπονητή που συνοδεύει τους αθλητές
του.
9. Η ζώνη προπόνησης των Ακαδηµιών των Σωµατείων Στίβου είναι αυστηρά 16:00 – 18:00 τις καθηµερινές και µε ιδιαίτερη προσοχή από τους προπονητές τους ιδιαίτερα τις ηµέρες κατά
τις οποίες γίνονται ρίψεις.
10. Τα παιδιά των Ακαδηµιών δεν εισέρχονται στον χλοοτάπητα ούτε στην Αίθουσα Βαρών.
11. Η είσοδος στο Στίβο γίνεται, πάντα, από µία (1) µόνο είσοδο (γραφείο υπαλλήλων) και ο έλεγχος της από τον υπάλληλο υπηρεσίας, µε την επίδειξη κάρτας εισόδου αθλουµένου.
12. Η χρήση του χλοοτάπητα για ποδόσφαιρο απαγορεύεται.
13. Η χρήση του χλοοτάπητα όταν είναι βρεγµένος και όταν συντηρείται απαγορεύεται για όλους.
14. Οι ώρες των ρίψεων είναι καθηµερινά από 17:00 έως 20:00.
15. Το Σάββατο το ωράριο των ρίψεων είναι από 11:00 έως 14:00.
Οι ρίψεις πρέπει να γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή.
16. Κατά τις ηµέρες και ώρες των ρίψεων δε θα εισέρχεται κανένας άλλος αθλητής στο
χλοοτάπητα και θα χρησιµοποιείται ολόκληρος ο χλοοτάπητας µόνο για τις ρίψεις.
17. Ρίψεις σφύρας εντός του χλοοτάπητα απαγορεύονται. Ρίψεις βοηθητικής σφύρας (επίσκυρου) επιτρέπονται κατά τις προαναφερόµενες ηµέρες και ώρες των ρίψεων, µόνο από τον κλωβό σφυροβολίας. Ρίψεις σφαίρας επιτρέπονται µόνο στη χωµάτινη πλατεία κάθε µέρα και όποτε ζητηθεί, πάντα µε συνοδεία προπονητή και µε ιδιαίτερη προσοχή. Οι προπονητές πρέπει να φροντίζουν για την κάλυψη των φωτιστικών για την αποφυγή φθορών τους. Οποιαδήποτε άλλη ρίψη στη χωµάτινη πλατεία απαγορεύεται. Οι ρίψεις των ΑµΕΑ θα γίνονται στη χωµάτινη πλατεία.
18. Η χρήση από τους προπονητές δικών τους αθλητικών οργάνων, µπορεί να γίνεται µόνο µέσα στο πλαίσιο του καθορισµένου ωραρίου των ρίψεων. Οι προπονητές των Σωµατείων χρησιµοποιούν τα όργανα αυστηρά και µόνο κατά τις ηµέρες και ώρες των ρίψεων.
19. Ρητά τονίζεται, πως στην περίπτωση ατυχήµατος κατά τη µεταφορά των οργάνων, την ευθύνη την έχει εξ’ ολοκλήρου ο προπονητής ο οποίος τα χρησιµοποιεί.
20. Φθορές στα αθλητικά όργανα µε υπαιτιότητα των αθλητών θα χρεώνονται στο Σωµατείο.
21. Τα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα να φυλάσσουν µε ασφάλεια , στα γραφεία τους, τα αθλητικά όργανα και να τα διατηρούν στην κατάσταση που τους παραδόθηκαν, πέραν των
φυσικών φθορών.
22. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα του ελέγχου και της καταµέτρησης, περιοδικά, των αθλητικών οργάνων και, επίσης, σε περίπτωση κακής χρήσης διατηρεί το δικαίωµα
ανάκλησης της χρήσης τους από τα Σωµατεία.
23. Κάθε υπηρεσία ∆ηµόσια, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, αθλητικός φορέας (Οµοσπονδία-Σωµατείο), ιδιωτικός φορέας και άτοµο που επιθυµεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων του Σταδίου, πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Σερβίων- Βελβεντού, η οποία αποφασίζει και απαντά σε κάθε αίτηµα.
24. Κάθε οµάδα αθλητών πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνο προπονητή. • Οι υπεύθυνοι προπονητές είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν πτυχίο και κατάσταση αθλουµένων(προετοιµασία ΤΕΦΑΑ,personal, κλπ, υπογεγραµµένη από ιατρό, να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραµένουν, µέχρι αποχωρήσεώς τους, εντός των χώρων προπόνησης του Σταδίου,(Αίθουσα, Στίβος, Χλοοτάπητας), όπως επίσης είναι υπεύθυνοι και για τυχόν ατυχήµατα.
• Μεµονωµένοι αθλούµενοι,(κοινό), υποχρεούνται στην έκδοση κάρτας εισόδου και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης ατοµικής ευθύνης για την υγεία τους, κατά την ώρα άθλησης.
25. Κάθε προπονητής υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητές και µεµονωµένα άτοµα είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του Σταδίου. Π.χ. για έναρξη –
λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κ.λπ.
26. Η συµπεριφορά όλων πρέπει να είναι κόσµια. Για κάθε παράπονο ή πρόβληµα που έχει ο προπονητής στην προπόνηση, πρέπει να απευθύνεται στην Κοινωφελή Επιχείρηση τηλεφωνικά στο 2464024093 ή εγγράφως στο γραφείο της Επιχείρησης (Πνευµατικό Κέντρο Σερβίων). ΄Οταν άτοµα καταφέρονται κατά των Υπαλλήλων του Σταδίου, εξυβρίζουν, απειλούν επειδή ο
Υπάλληλος τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο (Αίθουσα, Στίβος, Χλοοτάπητας), τότε ο Υπάλληλος ζητά τα στοιχεία του ατόµου και αναφέρεται στη διοίκηση.
27. Όταν εισέρχονται σε χώρους του Σταδίου άτοµα εκτός Συλλόγων που δεν φέρουν κάρτα εισόδου, τότε την ευθύνη την έχει ο υπάλληλος υπηρεσίας του Σταδίου (φύλακας, γενικών
καθηκόντων κ.λπ.).
28. Σε κάθε περίπτωση χρήσης οργάνου του Σταδίου, ο κάθε αθλητής ή άτοµο γενικά, πρέπει να φροντίζει ώστε να µην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις
εγκαταστάσεις του Σταδίου.(Βλ. αναλυτικά Κανονισµό Λειτουργίας Εθνικών Γυµναστηρίων).
29. Η χρήση αθλητικών οργάνων από µεµονωµένα άτοµα απαγορεύεται.
30. Το κοινό παρακαλείται για την αυστηρή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Σταδίου Σερβίων για την ασφάλειά του και την οµαλή λειτουργία του Σταδίου. Το Στάδιο φιλοξενεί Προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και του Υπουργείου Παιδείας ( Προγράµµατα Κινητικών Ταλέντων, σχολεία για τις επίσηµες ηµέρες αθλητισµού κ.ά.), τα οποία διευκολύνονται κατά προτεραιότητα και αφού υποβάλλουν επίσηµο αίτηµα. Επίσης, φιλοξενεί τις προπονήσεις αθλητών Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες.
31. Οποιαδήποτε συµπεριφορά που δεν προστατεύει τον ελαστικό τάπητα (ταρτάν), όπως ακατάλληλα υποδήµατα, φθορές από βίαιη χρήση αντικειµένων εµπόδια, βατήρες κ.λπ.), θα υπάρχει τιµωρία του συγκεκριµένου Συλλόγου. Η τιµωρία µπορεί να είναι αποβολή από τις εγκαταστάσεις του Σταδίου µαζί µε την υποχρεωτική αντικατάσταση και αποκατάσταση της
φθοράς-ζηµιάς, η οποία θα γίνεται από τα Σωµατεία. (άρθρο “Υποχρεώσεις Αθλουµένων” του “Κανονισµού λειτουργίας των Εθνικών και ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων της χώρας” της ΓΓΑ).
32. Γενικά, η χρήση των γηπέδων θα γίνεται µε προσοχή για την αποφυγή φθοράς στο Quick.
33. Οποιεσδήποτε µη αθλητικές δραστηριότητες (πρόβες παρελάσεων, εκδροµές σχολείων, περίπατοι κ.λπ.) απαγορεύονται να πραγµατοποιούνται εντός του Στίβου.
34. Το Στάδιο φιλοξενεί εκδροµές των ∆ηµοτικών Σχολείων, Γυµνασίων και Λυκείων κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέµπτη, µόνο πρωί και κατόπιν ενηµερωτικού τηλεφωνήµατος. Οι µαθητές των εκδροµών εισέρχονται µόνο στον περιβάλλοντα χώρο των γηπέδων µπάσκετ και βόλλεϋ.
35. Το πότισµα του χλοοτάπητα θα γίνεται τις πρωινές ώρες 06,00-08,00 π.µ . και καµία δραστηριότητα δεν θα υπάρχει σε αυτό το χρονικό διάστηµα
36. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους τους χώρους του δηµοτικού σταδίου ζώων συντροφιάς (σκύλων, κλπ) για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (σκύλοι
συνοδοί, κ.ά.)
37. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης, συµπλήρωσης των άρθρων του Εσωτερικού Κανονισµού.
*kozan.gr