VIDEO:LIVE-AVLES.TV

15 θέσεις εργασίας για εργάτες γενικών καθηκόντων στον δήμο Σερβίων – Βελβεντού (αιτήσεις έως 3/10)

Ο ∆ήµος Σερβίων – Βελβεντού ύστερα από την υπ’ αριθ. 215/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την υπ’ αρ.43870/4529/16-09-2013 εγκριτική απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού δεκαπέντε(15) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα
ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό ηµεροµισθίων:

(15) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου
Σερβίων – Βελβεντού (∆/νση: Πλατεία Ελευθερίας – Σέρβια, τηλ: 2464350125) και
αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε
προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της
στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου (δηλαδή οι αιτήσεις κατατίθενται από Τρίτη
01-10-2013 έως Πέµπτη 03-10-2013).
 Δείτε εδώ την απόφαση στη Διαύγεια
Περισσότερα »

5 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Σερβίων-Βελβεντού


ΤΟ ΝΠΔΔ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ» του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού ύστερα από την υπ' αριθ. 41/2013 εγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ στις Δημοτικές Ενότητες Σερβίων, Βελβεντού, και Λιβαδερού, για χρονικό διάστημα δύο μηνών .


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους . Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 6. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
 7. Αναλυτική βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ, και βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ κατά εργοδότη.
 8. Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του υποψηφίου. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ (Δ/νση: Α' Παιδικός Σταθμός, θέση γήπεδο, τηλ:2464021577) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Ζαχαριάδου Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά, από την 01-10-2013 μέχρι και την 04 -10 -2013.

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
 1 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πτυχίου Νηπιαγωγών, πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης ,ΑΕΙ εκπαίδευσης νηπιαγωγών που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες ,ή ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις
 α)Νηπιαγωγού είτε β)Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ .ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.(υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.)

Έως (2) μήνες

 ΔΕ Β. ΒΡΕΦΟ ΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 1 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων- Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους τουν3584/07.(υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.) Δύο (2) μήνες

 3 YE ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. .(υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.) Δύο (2) μήνες
Περισσότερα »

Δήμος Σερβίων - Βελβεντού: Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση βοσκοτόπων


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών και σχολικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων: Αυλών, Βαθυλάκκου, Γουλών, Ιμέρων, Καστανιάς, Κρανιδίων, οικισμού Λαζαράδων ΤΚ Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού

Δικαιολογητικά
1.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου
2.Ταυτότητα
3.Η εγγυητική συμμετοχής στη δημοπρασία πρέπει να είναι αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως από το δημόσιο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, όπως αυτή προσδιορίζεται αναλυτικά για το κάθε αγροτεμάχιο στους ανωτέρω πίνακες.
4.Το όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται αναλυτικά για το κάθε αγροτεμάχιο στους σχετικούς πίνακες.
5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Οι συμμετέχοντες κατά την δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή, για την υπογραφή των πρακτικών αν κριθούν τελευταίοι πλειοδότες.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερβίων, Πλατεία Ελευθερίας Σέρβια, στις 11-10-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, αυτή θα γίνει μετά πέντε ημέρες στο ίδιο τόπο και ώρα.
Αντίγραφο του τεύχους διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται κατόπιν στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήσεως στο Δημαρχείο Σερβίων μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2464350116,
κα Αραμπατζή Ελένη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ pdf
Περισσότερα »

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση βοσκοτόπων στην ΤΚ Πλατανορρεύματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Διακηρύττει ότι:

Εκτίθενται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία δημοτικές και σχολικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις προς εκμίσθωση της ΤΚ Πλατανορεύματος του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού
Δικαιολογητικά
1.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου
2.Ταυτότητα

3.Η εγγυητική συμμετοχής στη δημοπρασία πρέπει να είναι αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως από το δημόσιο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, όπως αυτή προσδιορίζεται αναλυτικά για το κάθε αγροτεμάχιο στους ανωτέρω πίνακες.
4.Το όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται αναλυτικά για το κάθε αγροτεμάχιο στους σχετικούς πίνακες.
5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Οι συμμετέχοντες κατά την δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή, για την υπογραφή των πρακτικών αν κριθούν τελευταίοι πλειοδότες.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερβίων, Πλατεία Ελευθερίας Σέρβια, στις 11-10-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, αυτή θα γίνει μετά πέντε ημέρες στο ίδιο τόπο και ώρα.
Αντίγραφο του τεύχους διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται κατόπιν στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήσεως στο Δημαρχείο Σερβίων μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2464350116,
κα Αραμπατζή Ελένη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ pdf
Περισσότερα »

«Μερικοί το προτιμούν καυτό» με τη Ζέτα Μακρυπούλια


Θα είναι η πρωταγωνίστρια στη νέα σκηνοθετική απόπειρα του Φασουλή

Εντατικές πρόβες έχουν ξεκινήσει για την παράσταση «Μερικοί το προτιμούν καυτό», στην οποία θα πρωταγωνιστήσει η Ζέτα Μακρυπούλια. Συντελεστές και παρευρισκόμενοι στο θέατρο τράβηξαν και φωτογραφίες που αργότερα ανάρτησαν στο διαδίκτυο.

Η πρεμιέρα αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου στο «Παλλάς», ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Σταμάτης Φασουλής
Περισσότερα »

Ανακοίνωση του Εργασιακού Σωματείου ΕΚΑΒ για την υποβάθμιση του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης


Σήμερα είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσουμε τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για την πρόταση Επιτροπής Εκπόνησης Σχεδίου Τροποποίησης και Εκσυγχρονισμού του Ισχύοντος Οργανισμού του ΕΚΑΒ.
Η πρόταση αυτή αφορά την μείωση από 11Ko Περιφέρειεςza σεn 8 .καιg τηνr υποβάθμιση του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης (με τους τομείς Πτολεμαΐδας, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας) σε τομέα και υπαγόμενο στο Παράρτημα ΕΚΑΒ Λάρισας.
Δυστυχώς σ’αυτή την επιτροπή δεν συμμετείχε εκπρόσωπος (εργαζόμενος) του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης αλλά και κανένας φορέας της Δυτικής Μακεδονίας.
Ο σχεδιασμός για άλλα παραρτήματα που συνενώνονται είναι η δημιουργία Υποδιευθύνσεων κάτι που δεν συμβαίνει για το Παράρτημα Κοζάνης. kΓιατί αυτή η εξαίρεση; oΓιατί αυτήz ηa υποβάθμισηn και η αδιαφορία για την περιοχή μας;
Απορίας άξιο είναι η προ ολίγου ημερών επίσκεψη του Προέδρου του ΕΚΑΒ κατά την οποία δεν διατυπώθηκε το παραμικρό επί του θέματος. Την ίδια στιγμή βέβαια είχαμε περιχαρής ανακοινώσεις για το νέο κτίριο του ΕΚΑΒ Κοζάνης, που θα στεγάσει ποιους; Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη να βλέπουν κτίρια αλλά αξιόπιστα Ασθενοφόρα και επάρκεια εκπαιδευομένων ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ. Τα σχέδια βέβαια της τρόικας και των αυτών υπηρετούντων είναι άλλα!
Ζητάμε την στήριξη όλων, ώστε να μην υλοποιηθούν τα σχέδια τους.
Ας αντισταθούμε, αφορά την υγεία όλων μας
Περισσότερα »

Δήμος Σερβίων – Βελβεντού: Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΄΄Ανάπλαση Κέντρου Οικισμού Παλαιογρατσάνου΄΄ (Βίντεο)


 Την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου ΄΄Ανάπλαση Κέντρου Οικισμού Παλαιογρατσάνου΄΄ υπέγραψε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του οικισμού ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού Βασίλης Κωνσταντόπουλος με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.
 Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 300.000€ ενταγμένο στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» που περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις όπως τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού, δημιουργία χώρων στάθμευσης στην είσοδο του χωριού, ανάπλαση δρόμων (επίστρωση με χονδρόπλακες και κυβόλιθους) που συνδέονται με την Κεντρική Πλατεία και σημαντικά κτίρια του οικισμού κ.α.
 Παρουσία του Αντιδημάρχου Νίκου Λαζαριώτη, του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Μανώλη Θεοδωρίδη, του Δ.Σ. και μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου “Η Γρατσανη” και κατοίκων του χωριού έγινε λεπτομερής περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου την άνοιξη του 2014.
 Με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται να εκτελεστούν αναδεικνύεται η αρχιτεκτονική κληρονομιά και τα πλεονεκτήματα του Παλαιογρατσάνου που χαρακτηρίζεται οικισμός ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος.
Ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού Βασίλης Κωνσταντόπουλος αναφερόμενος σε ορισμένα βασικά στοιχεία του έργου τόνισε ότι «είναι μία σημαντική παρέμβαση για το Παλαιογράτσανο ενταγμένη στην γενικότερη φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής με βάση την οποία αξιοποιούνται και αναδεικνύονται όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του δήμου μας ώστε να αποτελέσει τόπο προορισμού. Μέσα από μία σειρά έργων και παρεμβάσεων, σε μικρούς και μεγάλους οικισμούς του δήμου, αναβαθμίζεται η περιοχή κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλοι μαζί, δημότες, φορείς και δήμος».
Περισσότερα »

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ταξιδεύει στην Κοζάνη


Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει δύο μοναδικές συναυλίες στην Κοζάνη και τις Σέρρες, υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Κ.Ο.Θ. Αλέξανδρου Μυράτ.
 Στο πρώτο μέρος της συναυλίας το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει έργα του ιμπρεσιονιστή συνθέτη Maurice Ravel και ν’ απολαύσει το κοντσέρτο για τσέλο του Friedrich Gulda με σολίστ τον βραβευμένο μουσικό της Κ.Ο.Θ. Χρήστο Γρίμπα. Στο δεύτερο μέρος θα ακουστούν έργα του Alexandre Tansman και η συναυλία θα κλείσει με τη Συμφωνία αρ. 1 σε ΣΙ Ματζόρε του Ludwig van Beethoven.

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης «ταξιδεύει» κάθε χρόνο σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας «συστήνοντας» στο κοινό καταξιωμένους συνθέτες της κλασικής μουσικής. Το περασμένο καλοκαίρι η Κ.Ο.Θ. εμφανίστηκε στην Κομοτηνή, στην Καβάλα, στο Φεστιβάλ των Φιλίππων, στο Σταυρό και στο Φεστιβάλ Ολύμπου στο Δίον προσελκύοντας εκατοντάδες μουσικόφιλους θεατές.

Κοζάνη: Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013                       Σέρρες: Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013
Χώρος: Αίθουσα Τέχνης                                            Χώρος: Θέατρο «Αστέρια»
Ώρα: 20:30                                                                  Ώρα: 20:30
Περισσότερα »

200 συμμετοχές στον 6ο Ορεινό Αγώνα Τρεξίματος «ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ»

Με τη συμμετοχή 200 αθλητών όλων των ηλικιών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στη Σιάτιστα, ο 6ος Ορεινός Αγώνας Τρεξίματος «Μπούρινος» που διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Βοϊου και ο Ορειβατικός Σύλλογος «Ο ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ».
Οι αθλητές αγωνίστηκαν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες απολαμβάνοντας την εξαιρετική διαδρομή, ενός αγώνα που κερδίζει κάθε χρόνο όλο και περισσότερους υποστηρικτές.
Οι διοργανωτές βράβευσαν για την προσφορά τους στο συγκεκριμένο αγώνα, αλλά και γενικότερα στους αγώνες ορεινού τρεξίματος ανθρώπους που στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες, ενώ η Δήμαρχος Βοϊου, Παναγιώτα Ορφανίδου, απέμεινε συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν στον 6ο Ορεινό Αγώνα Τρεξίματος.
Νικητής του αγώνα ήταν ο Αλέξανδρος Φωτιάδης από τη Λεπτοκαρυά, ενώ στη δεύτερη και τρίτη θέση τερμάτισαν οι Σιατιστινοί, Χάρης Καλαμπούκας και Δημήτρης Σελέτης.
*video από τον αγώνα στο link:  http://www.youtube.com/watch?v=97YOnC0Ix0w&;feature=youtu.be
Γραφείο Τύπου Δήμου Βοϊου
Περισσότερα »

Μπέρτολτ Μπρεχτ: Φασισμός

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ δε μπορούν πια να ευοδωθούν χωρίς τη χρήση ωμής βίας. Μερικοί πιστεύουν ακόμα ότι μπορούν να ενεργούν έτσι συνέχεια, αλλά μια ματιά στα βιβλία των λογαριασμών τους θα τους πείσει, αργά ή γρήγορα, για το αντίθετο. Είναι μονάχα ζήτημα χρόνου.
ΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΧΝΟΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ, όταν μένουν ανέπαφες οι κοινωνικές καταστάσεις που τον παράγουν σαν φυσική αναγκαιότητα.
Όποιος δε θέλει να εγκαταλείψει την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, όχι μονάχα δε θ’ απαλλαγεί από το φασισμό, αλλά θα τον χρειάζεται.
ΦΥΣΙΚΑ, ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ, όπως ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, δεν ακούγονται ωραία, είναι ελάχιστα ρομαντικές και καθόλου ποιητικές. Αλλά κανένας μας δε σκέπτεται να τις χρησιμοποιεί για την ομορφιά τους. Είναι μόνο απαραίτητες. Δηλαδή, χρειάζεται να πούμε αυτό που λένε αυτές οι λέξεις. Κι όταν βρεθεί κανείς μπροστά στο δίλημμα, αν πρέπει να χρησιμοποιεί τόσο άσχημες, ξερές και δογματικές λέξεις και να μιλάει για πράγματα τόσο μηδαμινά, όπως η εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων συντήρησης και η δυνατότητα να τρώει κανείς μέχρι να χορτάσει ή αν πρέπει ν’ αφήσει το φασισμό να νικήσει, θα πρέπει να κηρυχτεί υπέρ αυτών των λέξεων.
ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, πρέπει να απαλλαγεί από όλους τους δισταγμούς του και να πετάξει μια-μια στη θάλασσα όλες τις δικές του έννοιες για ελευθερία, δικαιοσύνη, προσωπικότητα του ατόμου, ακόμα και συναγωνισμό. Έτσι, μια άλλοτε μεγάλη και επαναστατική ιδεολογία εμφανίζεται τώρα στον τελικό της αγώνα με την πιο ταπεινή μορφή κοινής απάτης, με τον πιο αναιδή τρόπο εξαγοράς συνειδήσεων, με την πιο κτηνώδη θρασυδειλία, ακριβώς με φασιστική μορφή. Και ο αστός δεν εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης προτού πάρει την πιο βορβορώδη όψη του.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΜΕΡΟ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΠΩΘΕΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΝΑΣ ότι η απαγόρευση δεκατεσσάρων κομμουνιστικών εφημερίδων θα ‘πρεπε να τον σπρώξει σε οργισμένη φωνή διαμαρτυρίας; Είναι τρομερό γιατί εδώ, όπου κλείστηκε το εργαστήρι της αλήθειας και της προόδου, εκείνος ποτέ δεν έκανε την εμφάνισή του. Και είναι επίσης τρομερό γιατί, όταν απαγορεύτηκε η αλήθεια, δεν απαγορεύτηκε τίποτα απ’ όσα εκείνος είχε τυχόν πει ή επρόκειτο να πει. Η απαγόρευση της αλήθειας δεν τον αφορά. Εκείνος δεν έχει καμιά σχέση με την αλήθεια. Αυτός γράφει πράγματα χωρίς καμιά αξία, επομένως δε θα του απαγορευτεί να γράφει ό,τι γράφει. Τι να κάνει ο εργάτης της πέννας; Η αστυνομία απαγορεύει την αλήθεια και οι εφημερίδες πληρώνουν καλά το ψέμα!
Μπέρτολτ Μπρεχτ, Για την τέχνη και την πολιτική, εκδ. Σύγχρονη Εποχή
http://www.doctv.gr
Περισσότερα »

Εργασιακό Σωματείο ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας: Υποβάθμιση ΕΚΑΒ Κοζάνης

Σήμερα είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσουμε   τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για την πρόταση Επιτροπής Εκπόνησης Σχεδίου Τροποποίησης και Εκσυγχρονισμού του Ισχύοντος Οργανισμού του ΕΚΑΒ. Η πρόταση αυτή αφορά την μείωση από 11 Περιφέρειες σε 8 και την υποβάθμιση του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης (με τους τομείς Πτολεμαΐδας, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας) σε τομέα και υπαγόμενο στο Παράρτημα ΕΚΑΒ Λάρισας.
Δυστυχώς σ’αυτή την επιτροπή δεν συμμετείχε εκπρόσωπος (εργαζόμενος) του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης αλλά και κανένας φορέας της Δυτικής Μακεδονίας.
Ο σχεδιασμός για άλλα παραρτήματα που συνενώνονται είναι η δημιουργία Υποδιευθύνσεων κάτι που δεν συμβαίνει για το Παράρτημα Κοζάνης. Γιατί αυτή η εξαίρεση; Γιατί αυτή η υποβάθμιση και η αδιαφορία για την περιοχή μας;
Απορίας άξιο είναι η προ ολίγου ημερών επίσκεψη του Προέδρου του ΕΚΑΒ κατά την οποία δεν διατυπώθηκε το παραμικρό επί του θέματος. Την ίδια στιγμή βέβαια είχαμε περιχαρής ανακοινώσεις για το νέο κτίριο του ΕΚΑΒ Κοζάνης, που θα στεγάσει ποιους; Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη να βλέπουν κτίρια αλλά αξιόπιστα Ασθενοφόρα και επάρκεια εκπαιδευομένων ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ. Τα σχέδια βέβαια της τρόικας και των αυτών υπηρετούντων είναι άλλα!
Ζητάμε την στήριξη όλων, ώστε να μην υλοποιηθούν τα σχέδια τους.
Ας αντισταθούμε, αφορά την υγεία όλων μας.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ  ΘΩΜΑΣ                                           ΧΡΗΣΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εργασιακό Σωματείο  ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ       
Περισσότερα »

Πυρκαγιά σε βιοτεχνία επεξεργασίας υποζωικών υποπροϊόντων

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε βιοτεχνία επεξεργασίας υποζωικών υποπροϊόντων, στην Τ.Κ. Πεπονιάς, στο Δήμο Βοΐου, στο Νομό Κοζάνης.
Η Υπηρεσία μας κλήθηκε για το συμβάν στις 21:00 χθες 29/9/2013 και επιχείρησαν 6 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 3 οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις και σε προϊόντα της βιοτεχνίας.
Για το ανωτέρω περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ. Κοζάνης.
Περισσότερα »

ΙΧ: Μόνο ηλεκτρονικά φόρος-τέλη

Στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα πρέπει να αναζητήσουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2014, τα οποία θα περιλαμβάνουν και το φόρο πολυτελείας για αυτοκίνητα άνω των 1.928 κ. εκ.
Η ΓΓΠΣ δεν θα ταχυδρομήσει τα σχετικά ειδοποιητήρια, καθώς θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, στις αρχές Νοεμβρίου.
Οι ιδιοκτήτες ΙΧ θα πρέπει να ανατρέξουν στην ειδική εφαρμογή στο TAXISnet, όπου θα πληκτρολογούν τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος και θα λαμβάνουν έναν κωδικό πληρωμής.
Με αυτόν τον κωδικό, θα πληρώνουν τα τέλη ή και το φόρο πολυτελείας στις τράπεζες.
Πηγή: δημοκρατία
Περισσότερα »

Αναβλήθηκε η προσφυγή του σπάρτακου στην επιτροπή του άρθρου 15γραφείο

ΤΩΡΑ ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΓΕΝΟΠ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΣΕ Δ.Σ.
Για μια ακόμα φορά ΔΥΣΤΥΧΩΣ, καλούμαστε να διαπιστώσουμε την πλήρη αποδυνάμωση και αδυναμία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, που είναι πασιφανές ότι δεν μπορεί πια να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει καμία κατάσταση. Πόσο μάλλον ζητήματα ζωτικής σημασίας, όπως η κρίση από την οποία διέρχεται η ΔΕΗ ή το θέμα της υπογραφής ΕΣΣΕ.
Προβάλλοντας την -αν μη τι άλλο- αστείαδικαιολογία της μη συγκροτήσεως της ΓΕΝΟΠ σε σώμα, η Ομοσπονδία ζήτησε αναβολή για την εκδίκαση της προσφυγής του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ στην επιτροπή του Άρθρου 15 του Νόμου 1264/82 (διαδικασία που είχε αρχικώς οριστεί για σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2013), υποστηρίζοντας ότι αφού δεν έχει υπάρξει συγκρότηση, δεν νομιμοποιούνται να παραβρίσκονται οι δικηγόροι της.
Μόλις σήμερα θυμήθηκαν στη ΓΕΝΟΠ ότι ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί από τις 29/7 και μόλις σήμερα θυμήθηκαν να αναθεωρήσουν τη νομιμότητα που μπορεί να διέπει κάποια πράγματα.
Όλα αυτά είχαν φροντίσει να τα ξεχάσουν μόλις 20 ημέρες νωρίτερα, όταν δηλαδή η ΓΕΝΟΠ –χωρίς να σκεφτεί για το τι νομιμοποιείται να πράττει και τι όχι- παρέστη υπέρ της ΕΤΕ κατά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων;;;
Την ίδια ώρα, ούτε καν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί για το αν δύναται να ορίζει εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Διεύθυνσης της Επιχείρησης ή για το πώς μπορεί να υπογράφει Δελτία και Ανακοινώσεις, όταν ΔΕΝ έχει συγκροτηθεί σε σώμα, όταν είναι ακέφαλη και αδύναμη να πράξει τα αυτονόητα, να λάβει δηλαδή οποιαδήποτε απόφαση και να προβεί σε οποιαδήποτε δράση.
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ καλεί τους εργαζόμενους να αναλογιστούν τους κινδύνους και το ρίσκο που δημιουργεί η ανυπαρξία της ΓΕΝΟΠ, που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται να διακινδυνεύει καταστάσεις, όπως η υπογραφή ΕΣΣΕ, αλλά και καθημερινά ζητήματα των εργαζομένων.
Είναι απαράδεκτο να κωλυσιεργεί επί μήνες η υπογραφή μιας σύμβασης (που έχει ήδη εγκριθεί από την επιτροπή επιδομάτων), θέτοντας σε κίνδυνο θέματα μισθοδοσίας των εργαζομένων. 
Η νέα ημερομηνία εκδίκασης της προσφυγής του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ στην επιτροπή του άρθρου 15, είναι η Παρασκευή 11 Οκτωβρίου.
Περισσότερα »

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έγκρισης συμμετοχής στην επιδότηση κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων έγκρισης στο πρόγραμμα επιδότησης κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία μέχρι  31-10-2013.
         Στην υπ΄ αρίθμ. 268/12728/2013 (Β΄247) ΚΥΑ περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι επιλέξιμοι φορείς και οι υποχρεώσεις που αυτοί αναλαμβάνουν με τη συμμετοχή τους σε αυτό.
         Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρική  της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (1ος όροφος στο πρώην κτήριο Νομαρχίας) και στο τηλέφωνο 2468022229.
Περισσότερα »

Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης: Ζητούνται καθηγητές μουσικής

Ο Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού και Νεολαίας Κοζάνης, προκειμένου να καλύψει θέσεις καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Π.Δ 524/80 και σύμφωνα με την Α.Π. οικ. 36005/10-9-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, ενδιαφέρεται για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με καλλιτεχνικό προσωπικό – καθηγητές μουσικής για τις παρακάτω ειδικότητες:
1.1 (έναν) καθηγητή ΔΕ Τρομπέτας
2.1 (έναν) καθηγητή ΔΕ Φλάουτου
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου είναι η έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών εκ μέρους των καθηγητών.
Κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.Αίτηση
2.Σύντομο Βιογραφικό
3.Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
4.Θεωρημένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ελλείψει αυτού οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)
5.Προϋπηρεσία
6.Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 8 Ν.1599/1986, ότι ο ενδιαφερόμενος εκδίδει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
Κατάθεση αιτήσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά έως τις 10/10/2013 (Αριθ. Πρωτοκόλλου) ώρες 5.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. στο ΔΩΚ (οδός Δαβάκη, Δρίζειο κτήριο).
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2461034932 και 2461029843
* Αύριο Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013, στις 12.00, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Ο.Α.Π.Ν. (Πλ. Αυλιώτη), για ζητήματα λειτουργίας του Δημοτικού Ωφείου Κοζάνης.
Περισσότερα »

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο κέντρο δια βίου μάθησης Δήμου Εορδαίας

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Εορδαίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Εορδαίας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Κατά την περίοδο 2013-2014, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Εορδαίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:                                                                                              
3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 504 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α1-Α2) 25
4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 256 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6.10 Τοπική Ιστορία 252 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25
2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25
2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25
2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ Εορδαίας
Κτίριο Βούλγαρη
1ο χλμ Πτολεμαϊδας- Γαλάτειας
Τηλ. 2463055709
Δευτέρα – Παρασκευή  10-12 π.μ
Δευτέρα-Τρίτη & Πέμπτη 7-9 μ.μ
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2013
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Περισσότερα »

Γραμματεία Κοζάνης του Π.Α.ΜΕ: Συνέντευξη τύπου Τετάρτη στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης

Στις 4 του Οκτώβρη το Π.Α.ΜΕ. καλεί τα εργατικά σωματεία να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στη Κεντρική Πλατεία Κοζάνης στις 19:30.
Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια κλιμάκωσης των αγώνων, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της συγκυβέρνησης -ΕΕ- πλουτοκρατίας.
Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους σε εγρήγορση και αγώνα, αγώνα ρήξης και ανατροπής.
Σε αυτά τα πλαίσια θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου για το περιεχόμενο και το πλαίσιο του Συλλαλητηρίου, την ΤΕΤΑΡΤΗ 02/10/13 στις 12:00 στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης. Η Γραμματεία Κοζάνης του Π.Α.ΜΕ καλεί τα τοπικά ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά) να καλύψουν δημοσιογραφικά της συνέντευξη τύπου.
Περισσότερα »

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών "ANUGA 2013"

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων που διοργανώνεται στο πλαίσιο της έκθεσης ANUGA διοργανώνεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βαλένθια, Ισπανία σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΖΕΝΙΤ GmbH) της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, Γερμανία, μέλη του δικτύου Enterprise Europe Network, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις (Business to Business) δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην έκθεση να συναντήσουν σε συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένο χρόνο άλλες εταιρείες, εμπορικούς αντιπροσώπους, εκπροσώπους του χονδρικού & λιανικού εμπορίου, από όλες τις χώρες - μέλη
της ΕΕ, με στόχο την γνωριμία και διερεύνηση πιθανών επιχειρηματικών συνεργασιών.

Η ΑΝΚΟ, μέλος του Ευρωπαικού Δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, αξιοποιώντας την γνώση, την εμπειρία και τα εργαλεία του Δικτύου, σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, θα συνοδεύσει τις επιχειρήσεις που δήλωσαν συμμετοχή - μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε το Επιμελητήριο Κοζάνης σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ τον περασμένο Ιούλιο.

Συνολικά οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην Εκθεση Anuga 2013 είναι επτά (7) και η πλειοψηφία αυτών θα συμμετέχει στην εκδήλωση των προκαθορισμένων επαφών (B2B) που θα πραγματοποιηθούν, παράλληλα με την έκθεση και στο διάστημα από 6 έως 8 Οκτωβρίου 2013.
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις υποβάλλονται και οριστικοποιούνται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (http://www.b2match.eu/anugamatchmaking2013) μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις με την συνδρομή της ΑΝΚΟ / ΕΕΝ , επιλέγουν και επιλέγονται από ξένες εταιρείες με απώτερο στόχο τη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΝΚΟ / ΕΕΝ, μαζί με επιχειρήσεις του νομού Κοζάνης, συμμετείχε τον προηγούμενο Μάρτιο και στην μεγάλη εκδήλωση επιχειρηματικών επαφών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαικής Επιτροπής και του Επιτρόπου Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας, κου Ταγιάνι.


Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.anko-eunet.gr/articles/el/News/readabout/diethnis-ekthesi-trofimon-poton-anuga-2013---i-anko-stirizei-tis-epixeirimatikes-epafes-b2b-ton-epixeiriseon-tou-nomou-kozanis
Περισσότερα »

Συνάντηση για το θέμα των αποθέσεων μεταξύ δημάρχων Εορδαίας και Αμυνταίου και διευθύντριας του Λ.Κ.Δ.Μ.

Ενημέρωση για το θέμα των αποθέσεων στις γειτνιάζουσες με το ορυχεία κοινότητες της Ανατολικής Εορδαίας, αλλά και για την πορεία των αποκαταστάσεων και των δεντροφυτεύσεων είχαν η δήμαρχος Εορδαίας και πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Παρασκευή Βρυζίδου και ο πρόεδρος του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων Ιωακείμ Ιωσηφίδης από τη διευθύντρια του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας Όλγα Κουρίδου, παρουσία του αντιδημάρχου Εορδαίας Γιώργου Βασιλειάδη και προέδρων των πληττομένων κοινοτήτων.
Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες και εντείνεται η ανησυχία των κατοίκων για το εύρος των αποθέσεων και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
Όπως τόνισε η κ. Βρυζίδου «πάγια θέση μας είναι ότι οι πληττόμενες περιοχές δεν μπορούν να δεχθούν περαιτέρω επιβάρυνση και στόχος μας είναι η περιβαλλοντική τους προστασία. Δεν επιθυμούμε περαιτέρω τροποποιήσεις των ορίων των αποθέσεων» και ζήτησε από την κ. Κουρίδου τη διερεύνηση των εναλλακτικών, αλλά και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Επίσης, η κ. Βρυζίδου αναφέρθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωσης των αποκαταστάσεων και των δενδροφυτεύσεων στις περιοχές που έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αμυνταίου και πρόεδρος του δικτύου Ενεργειακών Δήμων Ιωακείμ Ιωσηφίδης δήλωσε ότι «με συνεννόηση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Θέλουμε να στηρίξουμε τη ΔΕΗ, αλλά και η ΔΕΗ  θα πρέπει να αρχίσει να εξοφλεί τις παλιές οφειλές. Είναι απαραίτητο  να βρούμε τη «χρυσή τομή», αλλά είμαστε αποφασισμένοι να ασκήσουμε όλες τις πιέσεις για να γίνει αντιληπτό ότι δεν πάει άλλο».
Η κ. Κουρίδου δήλωσε ότι οι αποθέσεις αναπτύσσονται εντός των ορίων, με βάση τις περιβαλλοντικές μελέτες, ενώ τόνισε ότι δεν είναι στις επιλογές της επιχείρησης οι τροποποιήσεις. «Ζητάμε τροποποίηση για το ορυχείο του κυρίου πεδίου για πολύ συγκεκριμένους λόγους» είπε η διευθύντρια του ΛΚΔΜ, ενώ σε ότι αφορά στο θέμα των δεντροφυτεύσεων παραδέχθηκε ότι υπάρχει σχετική υστέρηση.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε και το θέμα των προσλήψεων κατοίκων των πληττομένων περιοχών στην επιχείρηση, ενώ πριν τη συνάντηση με την κ. Κουρίδου υπήρξε ενημέρωση για τα θέματα και από το διευθυντή του κυρίου πεδίου Αντώνη Τσαλίδη.
Περισσότερα »

3o Micro μ Festival

Το αγαπημένο «μικρό» φεστιβάλ  μεγαλώνει
Πέντε πόλεις, Μία ημέρα, Ένας Νικητής
Μικρό σχεδόν μόνο κατά δήλωση το 3ο Micro μ Festival μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το δίκτυο των πόλεων που συμμετέχουν στη γιορτή του! Το «αντισυμβατικό» φεστιβάλ  που μέσα σε δυο χρόνια κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό, μέσα από τη διαδραστική  και καινοτόμα διάθεση του, φέτος διεξάγεται σε πέντε πόλεις.
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Πτολεμαίδα και Χανιά  –νέες αφίξεις οι δυο τελευταίες-   θα συνδεθούν ζωντανά εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις για μία μόνο ημέρα, στις 5 Οκτωβρίου,  για να παρακολουθήσουν ταυτόχρονα με τη βοήθεια της τεχνολογίας τις 15 ταινίες του φεστιβάλ και να ψηφίσουν την «αγαπημένη» τους.
Τις παράλληλες εκδηλώσεις σε κάθε πόλη θα ακολουθήσουν πάρτυ  και άλλα αυτοσχέδια δρώμενα αφού η ιδέα πίσω από το φεστιβάλ είναι μια μεγάλη βραδιά -γιορτή του κινηματογράφου  που στόχο έχει να φέρει και πάλι κοντά ανθρώπους που τον αγαπούν σε όλη την επικράτεια.
Φέτος, φήμες λένε ότι ο «ανταγωνισμός» θα είναι σκληρός διότι και οι 15 ταινίες που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν είναι η μια καλύτερη απο την άλλη.. Αναμένουμε με αγωνία!
Οι 15 ταινίες που θα συμμετάσχουν φέτος στο 3ο Micro μ Festival είναι οι εξής:
 1. ΓΗΣ ΜΑΔΙΑΜ του Δ.Νάκου
 2. ΗΛΙΟΣ & ΒΟΡΙΑΣ του Θ.Νεοφώτιστου
 3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ του Β. Καλαμάκη
 4. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΓΚΥΖΗ της Α. Μπάστα
 5. ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ του Δ. Ζάχου
 6. ΤΟ ΚΟΛΙΕ  του Κινημ.Εργ. Δήμου Ιλίου
 7. ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΕΝΟΣ ΛΗΣΤΗ του Μ. Φελάνη
 8. ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ της Ζ. Υφαντίδου
 9.  ΤΣΕΛΣΙ- ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ του Α.Χαντζή
 10. BΟΥ STORY του Θ.Αγγελόπουλου
 11. BUTTERFLY του Χ.Γιουλάτου
 12. EIGHT MINUTE DEADLINE  των Ζ.& Π. Παπαδόπουλου
 13. FAMILY THRILL του Δ. Στρατάκη
 14. HIDDEN LIFE του Δ.Γκότση
 15. TRAVEL EXPRESS της Ν. Ξύδη
INFO
Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013
Ώρα έναρξης: 20:30 (Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 19:30)
Είσοδος: 6 Ευρώ
ΑΘΗΝΑ: Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ
Καλ. Σαμουήλ 2 & Διπύλου, Κεραμεικός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :Δημοτικό Θέατρο ΟΔΟΥ ΧΗΛΗΣ
Τριπόλεως & Χηλής 12, Καλαμαριά
ΡΟΔΟΣ : ΡΩΓΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πλατεία Αρίωνος 4, Παλιά Πόλη, Ρόδος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ:  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, Πτολεμαίδα
ΧΑΝΙΑ: Πολιτιστικός  χώρος «ΟΞΩ ΝΟΥ»
Αγίας Κυριακής 29, Χανιά
Πληροφορίες:
www.micromfestival.gr
e-mail: micromfestival@yahoo.gr
ToMicro μ Festival είναι ένα ελληνικό διαγωνιστικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους το οποίο πραγματοποιείται κάθε φθινόπωρο σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Το φεστιβάλ στηρίζει την ιδιαιτερότητά του στην ταυτόχρονη προβολή 15 ταινιών μικρού μήκους, οι οποίες τίθενται σε ψηφοφορία του κοινού σε όλες τις πόλεις ταυτόχρονα την ίδια ημέρα και ώρα. Μέσα από ζωντανές συνδέσεις μεταξύ των πόλεων ανακοινώνεται η «αγαπημένη» ταινία του Microμ Festivalγια την τρέχουσα χρονιά.
Περισσότερα »

Αναβολή παρουσίασης βιβλίου

Η Παρουσίαση του βιβλίου του οικονομολόγου-κοινωνιολόγου Δρ. Λεωνίδα Λ. Μπίλλη με τίτλο «Οι Σωματοφύλακες Σύμβουλοι της Διοίκησης του Ηγεμόνα» και διάλεξη με θέμα ''Oι Στρατηγοί του Αλέξανδρου και το Πολιτιστικό τους Έργο στην Εκστρατεία'' που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 7μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας, αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εντός του Οκτωβρίου.
Περισσότερα »

Ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE (Waste C-Control) από τη ΔΙΑΔΥΜΑ

Η ΔΙΑΔΥΜΑ A.E. ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (WASTE-C-CONTROL)». Το έργο είχε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών Αερίων Φαινομένου Θερμοκηπίου (ΑΦΘ), μέσω της ανάπτυξης ενός εργαλείου / λογισμικού που αξιολογεί, παρακολουθεί, ελέγχει και αναφέρει τις εκπομπές που προέρχονται από ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δραστηριοτήτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα με την εφαρμογή των Δράσεων που προκρίθηκαν στο πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου Δράσης στη Δυτ. Μακεδονία  (που περιλαμβάνουν τη Διαλογή στην Πηγή για τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα οργανικά απόβλητα, σε συνδυασμό με τη μηχανική επεξεργασία/ανακύκλωση & κομποστοποίηση
των σύμμεικτων απορριμμάτων, προκειμένου την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ), υπολογίστηκε ότι δύναται να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών ΑΦΘ από τις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, σε περιφερειακό επίπεδο, κατά 36% (192 ktn CO2eq) την επόμενη 20ετία,  σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Το έργο υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος LIFE+2009 «Environment Policy & Governance» (LIFE09 ENV/GR/000294) της Ε.Ε.
Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων στις τρεις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος: την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης και την Π.Ε. Χανίων.
Παράλληλα, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 στα γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στα πλαίσια του προγράμματος WASTE-C-CONTROL. Στη συνάντηση παρευρέθησαν οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας καθώς και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Από τους υπευθύνους του έργου, έγινε αρχικά ενημέρωση για το Πρόγραμμα Δράσης του έργου που στόχο έχει την υιοθέτηση πρακτικών με στόχο τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ. Στη συνέχεια συζητήθηκαν γενικότερα θέματα αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία και το τοπικό πρόγραμμα δράσης και πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκε η πρόοδος στο σχέδιο υλοποίησης της Μονάδας Επεξεργασίας των σύμμεικτων απορριμμάτων και οι αδυναμίες που υπάρχουν στην πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή.
Τέλος, συζητήθηκε το θέμα αναφορικά με τις δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών από τη ΔΙΑΔΥΜΑ για τη διαχείριση των αδρανών αποβλήτων (μπαζών και αποβλήτων εκσκαφών & κατασκευών), καθώς διαπιστώνεται η απουσία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τομέα, όπως έχει σχεδιαστεί σε κεντρικό επίπεδο.
Περισσότερα »

Η ξεχασμένη Ζωο Πανήγυρη Σερβίων 2013! ( Video Live-Avles.tv)

Η ξεχασμένη Ζωο Πανήγυρη Σερβίων, διατηρεί ακόμα την ιστορική της πλευρά, σε ενα περιορισμένο εμπορικό ενδιαφέρον και αριθμό, οπως αυτή εξελίχθηκε στην Πανήγυρη Σερβίων 2013...
Δείτε το Βίντεο
Περισσότερα »

Η άγρια ζωή επανακάμπτει στην Ευρώπη


Ελπιδοφόρα έκθεση από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Η άγρια ζωή επανακάμπτει στην Ευρώπη Μπορεί τα μαντάτα για το Κλίμα να μην είναι και τόσο ελπιδοφόρα, μπορεί στην Αφρική να σφαγιάζουν ελέφαντες και ρινόκερους για να χρηματοδοτήσουν τρομοκρατικές δραστηριότητες, αλλά στην Ευρώπη διαφαίνεται μια ακτίδα φωτός στη διατήρηση και προστασία της άγριας ζωής.

Σύμφωνα με έκθεση που συντάχθηκε για λογαριασμό της ΜΚΟ Rewilding Europe και την οποία συνυπογράφουν ερευνητές της Ζωολογικής Εταιρείας του Λονδίνου και των περιβαλλοντικών οργανώσεων BirdLife International και European Bird Census Council, πολλά είδη θηλαστικών και πτηνών που είχαν φτάσει στα όρια της εξαφάνισης τη δεκαετία του 1960 παρουσιάζουν σήμερα εντυπωσιακή ανάκαμψη, χάρη σε συστηματικές προσπάθειες διατήρησης της άγριας ζωής.

Αναλυτικότερα, τα τελευταία 50 χρόνια καταγράφεται αύξηση 3.000% στους πληθυσμούς του ευρωπαϊκού βίσονα (Bison bonasus), του ευρασιατικού κάστορα (Castor fiber), της πάπιας κεφαλούδι (Oxyura leucocephala) και σε ορισμένους πληθυσμούς της σταχτόχηνας (Anser brachyrhynchus).

Στο ίδιο διάστημα διπλασιάστηκαν οι πληθυσμοί της καφέ αρκούδας (Ursus arctos), ενώ και οι πληθυσμοί του γκρίζου λύκου (Canis lupus) έχουν ανακάμψει σημαντικά με αποτέλεσμα να εκφράζονται παράπονα από Γάλλους και Ιταλούς κτηνοτρόφους που βλέπουν τα κοπάδια τους να απειλούνται. Συγκεκριμένα, μόνο στη Γαλλία, λύκοι έχουν θανατώσει τουλάχιστον 20.000 πρόβατα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Από τα 18 είδη θηλαστικών που περιλαμβάνονται στην έκθεση, μόνο ο ιβηρικός λύγκας (Lynx pardinus) κινδυνεύει με εξαφάνιση (διαβάστε το σχετικό αρθρο στο econews).

Αλλά και το σύνολο των 19 πτηνών που εξετάστηκαν στην έκθεση βρίσκονται σε ανοδική τροχιά ως προς τον πληθυσμό τους.

Χαρακτηριστικά, ο πληθυσμός του θαλασσαετού (Haliaeetus albicilla) για παράδειγμα αυξήθηκε από τα 2.500 ζευγάρια το 1970 στα 9.600 ζευγάρια το 2010.

Πολλά είδη θηλαστικών και πτηνών στην Ευρώπη έφτασαν στο χείλος της εξαφάνισης τις δεκαετίες του 1950 και 1960, λόγω του ανεξέλεγκτου και παράνομου κυνηγιού, της ρύπανσης και της επέκτασης των βοσκότοπων και των καλλιεργούμενων εκτάσεων εις βάρος των φυσικών ενδιαιτημάτων της άγριας ζωής.

Παρότι οι πληθυσμοί πολλών ειδών επανακάμπτουν, δεν έχουν έχουν επανέλθει στα ιστορικά τους επίπεδα, ή τουλάχιστον στα επίπεδα που απαιτούνται για τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους, επισημαίνει η έκθεση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, από το 1970 μέχρι σήμερα, οι πληθυσμοί των θηλαστικών, των πτηνών, των ερπετών και των ψαριών έχουν συρρικνωθεί κατά 30%, την ώρα που ο ανθρώπινος πληθυσμός διπλασιάστηκε στα 7 δισεκατομμύρια.

Πηγή: econews.gr
Περισσότερα »

Φιλοζωικό Σωματείο Κοζάνης “Αγγίζωο”: “O μέσος όρος ζωής για ενα αδέσποτο στην Ν.Χαραυγή Kοζάνης είναι δύο εβδομάδες”


Είναι πλέον δεν θα χρησιμοποιησω την λέξη απαράδεκτο γι’αυτό που συμβαίνει στην Ν.Χαραυγη Κοζανης προσπαθω να βρω λεξη και δεν μπορω ειλικρινα γιατι το αποαραδεκτο ειναι πολυ ηπιος χαρακτηρισμος. Aν συνεχιστει αυτο που συμβαινει τις δυο τελευταιες μερες δεν θα υπαρχουν σκυλια ουτε αδεσποτα ουτε δεσποζομενα γιατι πολυ απλα οι ψυχοπαθεις που ριχνουν φολες πλεον καθημερινα δεν κανουν διακρισεις.
Δεν τους ενδιαφερει τιποτα παρα μονο να μην υπαρχουν σκυλια στο χωριο τους!!Ειναι τοσο απολιτιστοι και το μονο που τους αξιζει ειναι οχι μονο να τιμωρηθουν αλλα να υποφερουν οπως υπεφεραν τοσες ψυχες εξαιτιας τους!!Τα ζωα μυριζαν κυριολεκτικα δηλητηριο…η μυρωδια ανυποφορη απο αυτο που τα τελειωσε μεσα σε λιγη ωρα.Ηταν το πρωτο χωριο στο οποιο αποφασισαμε να παμε επειδη η κατασταση κυριολεκτικα ειναι εκτος ελεγχου και απο την στιγμη που ανακοινωθηκε οτι θα κανουμε ενημερωση σαν σωματειο για τα ζωα καποια αλλα ”ζωα” αποφασισαν να δηλητηριασουν ολα τα σκυλια του χωριου!!Ετσι για να δειξουν σε ολους ποσο μαγκες και νταηδες ειναι !!!Το οτι αυτο βεβαια συμβαινει εδω και καιρο και κανεις δεν μιλαει και κανεις δεν διαμαρτυρεται σε αυτο το χωριο σημαινει η οτι ειναι τοσο ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ η το ιδιο απολιτιστοι με αυτους που το κανουν!!
Σας ενοχλουν τα ζωα ”κυριοι”;Και εμας μας ενοχλει οτι πρεπει να μοιραστουμε τον αερα που αναπνεουμε μαζι σας!!!Γιατι βρωμαει ΘΑΝΑΤΟ και ΜΙΖΕΡΙΑ!!!Και πρεπει να ανεχομαστε τις τρισαθλιες υπαρξεις σας σε αυτο τον τοπο,σε αυτην χωρα σε αυτον τον πλανητη!!!Δεν σας αξιζει τιποτα παρα μονο αυτο…οσο πονο δωσατε τοσο πονο να παρετε!!Και πολυ παραπανω γιατι σκοτωνετε καθημερινα αθωες ψυχες οχι ζωα γιατι τα πραγματικα ΖΩΑ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ!!Να σημειωθει οτι μεσος ορος ζωης για ενα αδεσποτο στην Ν.Χαραυγη ειναι το 2 εβδομαδες!!Αυτο ισως δωσει μια εικονα για τα αισχη που συμβαινουν εκει….και μετα διΑμαρτυρομαστε γι’αυτα που συμβαινουν σε αλλες χωρες και βριζουμε και φωναζουμε και στην Ν.Χαραυγη η θανατωση των αδεσποτων ειναι καθημερινο φαινομενο πλεον!!
ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!!Ντροπη γιατι κανεις δεν κανει το παραμικρο να το σταματησει…γιατι κανεις δεν μιλαει….γιατι κανεις δεν διαμαρτυρεται εστω!!Η ΣΙΩΠΗ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΝΕΝΟΧΟΥΣ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΤΕ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ!!
Περισσότερα »

Αυλαία για το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους των Βαλκανίων


Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου

Αυλαία για το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους των Βαλκανίων Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει η ψηφοφορία για το 2ο Online Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους των Βαλκανίων. Η συμμετοχή του κοινού στην ψηφοφορία είναι ήδη αρκετά μεγάλη, ενώ μέσα από τη διαδικασία θα προκύψουν τα τρία μεγάλα βραβεία.

Τουλάχιστον 1.000 άτομα διεκδικούν το βραβείο του Καλύτερου Κριτή και καθορίζουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Δεν αρκούν οι πολλοί ψήφοι, τουλάχιστον από μόνοι τους, για να ξεχωρίσει μία ταινία, καθώς χρειάζεται και η αιτιολόγησή τους. Οι ψήφοι του καλύτερου κριτή έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τις ψήφους χωρίς κριτική.

Συνολικά, 46 ταινίες είναι υποψήφιες για τα μεγάλα βραβεία. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας.
Περισσότερα »

«Οι ρατσιστές και οι μισαλόδοξοι βρήκαν απέναντι τους όλους τους Ελληνες»


Αντώνης Σαμαράς: Τα δύσκολα τελείωσαν

Με τον εκκλησιασμό του στον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου στο Φλάσινκγκ της Νέας Υόρκης, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Δημήτριου, άρχισε το πρόγραμμα της επίσκεψής του στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Μετά το πέρας της λειτουργίας ο κ.Σαμαράς απευθύνθηκε στο εκκλησίασμα που αποτελούσαν μέλη της ελληνικής κοινότητας. Ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα περνά δύσκολες ώρες, ωστόσο θα τα καταφέρει να σταθεί στα πόδια της και μάλιστα ότι έχει διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής και είναι κοντά στην έξοδο από τον λαβύρινθο.

«Ο ελληνικός λαός γεύθηκε την πίκρα να μιλούν για έξοδο της χώρας από το ευρώ, να νιώθει ότι ήτταται σε όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Με υπερηφάνεια και σοβαρότητα πέρασε τα δύσκολα. Κανείς δεν μιλά πια για Grexit. Η Ελλάδα θα είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη».

Ο κ. Σαμαράς έκανε και αναφορά στα τελευταία γεγονότα και τις συλλήψεις των στελεχών της Χρυσής Αυγής λέγοντας: «σαν πρωθυπουργός, με ενδιαφέρει η ενότητα. Δεν έχεις δικαίωμα να μισείς τον άλλο, να πιστεύεις στην βία, να είσαι ρατσιστής να προωθείς την ακρότητα. Γιατί τότε θα βρεις απέναντί σου τους Ελληνες, όπως έγινε τις τελευταίες ημέρες στην πατρίδα».

Ο κ.Σαμαράς, έκλεισε τις επισημάνσεις του απευθύνοντας μήνυμα αισιοδοξίας, ότι μια νέα εποχή ευημερίας ξεκινά για την χώρα.
Περισσότερα »

Εκδήλωση με θέμα: «Η προσφορά των Ευεργετών στην πατρίδα μας»

Σε μια εποχή όπου οι αξίες δοκιμάζονται και η κατάσταση της χώρας  μας είναι τραγική , η θύμηση και η απόδοση τιμής σε όλους εκείνους που  έδωσαν  μέρος ή όλη τους την περιουσία για την αναγέννηση της πατρίδας μας, είναι  από κάθε άποψη όχι απλά χρέος τιμής αλλά και επιβεβλημένη.  
Για το λόγο αυτό η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο Σύλλογος Ηπειρωτών Κοζάνης συνδιοργανώνουν στο «Κοβεντάρειο» του Δήμου Κοζάνης  την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα μνήμης των Εθνικών Ευεργετών, εκδήλωση με θέμα :
«Η προσφορά των Ευεργετών στην πατρίδα μας».
Η εκδήλωση περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα  μιλήσουν  οι:
1. Δημήτριος Γ. Μυλωνάς , διδάκτωρ Κλασσικής Αρχαιολογίας, ο οποίος θα  αναφερθεί στην προσφορά των Ευεργετών της Κοζάνης στην τοπική  και στην ευρύτερη περιοχή  της πόλης μας και  ο
2. Κωνσταντίνος  Τσιάντας , Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης,  ο οποίος θα αναφερθεί στην προσφορά των εξ Ηπείρου  Εθνικών  Ευεργετών στην πατρίδα μας.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιασθεί  βίντεο διάρκειας 35 λεπτών που δημιούργησε και επιμελήθηκε ο Σύλλογος  Ηπειρωτών Κοζάνης με τίτλο:
«Εθνικοί Ευεργέτες καταγόμενοι από την Ήπειρο».
Ώρα έναρξης της εκδήλωσης ορίζεται η 7.30 μ. μ.
Περισσότερα »

Πιείτε νερό για να σκέφτεστε καλύτερα


Ο εγκέφαλος λειτουργεί καλύτερα όταν ενυδατώνεται

Πιείτε νερό για να σκέφτεστε καλύτερα Αν δυσκολεύεστε να βρείτε απαντήσεις σε κάτι που σάς απασχολεί, δοκιμάστε να... πιείτε ένα ποτήρι νερό.

Έρευνα του πανεπιστημίου East London υποστηρίζει ότι όταν πίνει κανείς νερό, «ακονίζει» το μυαλό του. Η επίδραση είναι, μάλιστα, ακόμη πιο έντονη όταν κάποιος διψάει.

Οι επιστήμονες που διεξήγαγαν τη μελέτη, πιστεύουν ότι όταν ανακουφιστεί η αίσθηση της δίψας, ο εγκέφαλος μπορεί να συγκεντρωθεί καλύτερα με τα ζητήματα που τον απασχολούν.

Στο πείραμα συμμετείχαν 34 άντρες και γυναίκες, από τους οποίους ζητήθηκε να κάνουν κάποια πνευματικά τεστ μετά το πρωινό, μία φορά έχοντας φάει μόνο μια μπάρα δημητριακών και άλλη μία με τη μπάρα δημητριακών να συνοδεύεται και από ένα μπουκάλι νερό.

Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είχε φάει ή πιει κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ πριν από το πείραμα ερωτήθηκαν πόσο έντονη ήταν η δίψα τους.

Όσοι ανέφεραν ότι δεν ένιωθαν ιδιαίτερα διψασμένοι, απάντησαν σχεδόν το ίδιο γρήγορα στο τεστ είτε είχαν πιει το μπουκάλι με το νερό, είτε όχι.

Όσοι όμως είπαν ότι διψούσαν πολύ, παρατηρήθηκε ότι ήταν ταχύτεροι κατά 14% αφού ήπιαν νερό.
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Human Neuroscience.
Περισσότερα »

Ο Νιάημερος της Κοζάνης, θεσμός για την περιοχή

H ιστορική αξία της εμποροπανήγυρης χρονολογείται από την εποχή της Τουρκοκρατίας, ήταν συνέχεια των εμποροπανηγύρεων της Λάρισας, του Τιρνάβου, της Ελασσόνας και των Σερβίων. Μετά την Κοζάνη οι εμποροπανηγύρεις συνεχιζόταν στην Πτολεμαΐδα, το Αμύνταιο. η μορφή της οποίας είχε σχεδόν την υποδοχή του χειμώνα, μιας και όπως γνωρίζουμε η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας «είχε» τουλάχιστον σφοδρούς χειμώνες. Βέβαια την τελευταία δεκαετία οι χειμώνες της περιοχής μας είναι πιο φιλικοί…
Δεν υπάρχει ακριβής προσδιορισμός για τη χρονολογική έναρξη της εμποροπανήγυρης, κάποιες έγγραφες πληροφορίες την τοποθετούν γύρω στα τέλη του 17ου αιώνα – αρχές 18ου , βέβαια με διάφορες και διαφορετικές εκδοχές  από το πώς ξεκίνησε μέχρι από το που ξεκίνησε και που σήμερα υφίσταται.
Με κάποιους παλαιότερους που μιλήσαμε μας είπαν, όπως γνωρίζουν και όλοι οι παλαιότεροι, ότι το πανηγύρι έχει κατά καιρούς περάσει από διάφορα σημεία της πόλης για να καταλήξει στη σημερινή περιοχή, με αρκετή συρρίκνωση ως προς τις οδούς που εκτείνεται πλέον.
Για να αναμοχλεύσουμε μερικές : περιοχή «*Αυλαγάς» είναι η περιοχή που σήμερα βρίσκονται τα ιατρεία του Ι.Κ.Α, εκτεινόταν σε όλη την ευρύτερη περιοχή προς τα εσωτερικά σημερινών οδων Σταμάτη Κλεάνθη κλπ, περιοχή Πυροσβεστικής ή αλλιώς «το Ζντρουπ’ τ’αλώνι» όπως το έλεγαν οι παλαιότεροι, περιοχή Αγ. Αθανασίου, περιοχή Τζόνσον (σημερινή οδός Γκέρτσου), περιοχή κόμβος Κ.Τ.Ε.Λ Κοζάνης (πρώην φυλακές), περιοχή Πανόραμα( δρόμος Κοζάνης – Κρόκου) .
Το μόνο βέβαιο είναι όπως γνωρίζουν και οι παλαιότεροι ότι η εμποροπανήγυρη στο παρελθόν διαρκούσε εννέα ημέρες εξού και το όνομά της «νιάημερος» .
Η εμποροπανήγυρη της Κοζάνης είναι αποδεδειγμένα  «Θεσμός για την περιοχή» και όλοι την περιμένουν κάθε πρώτη Τρίτη του Οκτώβρη να περιπλανηθούν στους δρόμους του νιάημερου.
Δεν είναι τόσο το γεγονός ότι ο κόσμος θέλει να ψωνίσει , όσο η «έλξη» για κάτι διαχρονικό, κάτι που έχει περάσει στο DNA των Κοζανιτών.
Είναι αυτή η μαγική έλξη που κάθε χρόνο όλοι διαμαρτύρονται για διάφορα… από το κυκλοφοριακό μέχρι για τα καλούδια που ψώνισαν… και όμως στα μέσα του Σεπτέμβρη η «αφύπνιση»  λειτουργεί  ενστικτωδώς και το πέρασμα από το πανηγύρι είναι αναπόφευκτο…
Αν βρεθείτε στους δρόμους του πανηγυριού ή νιάημερου κατά την Κοζανίτικη - όχι βέβαια γιατί το θέλετε… αλλά επειδή κάποιος άλλος σας τράβηξε, με το ζόρι βέβαια μην ξεχάσετε να εφοδιαστείτε με : κάλτσες, παντόφλες, πυτζάμες, χαλβά και για τους μικρούς της υπόθεσης «γκοργκίλια» !
Εφιστούμε την προσοχή των επισκεπτών στις τσάντες τους για τυχόν "επιθέσεις" από τους επιτήδειους της υπόθεσης, οι οποίοι  δίνουν την κακή υπόσταση του πανηγυριού… Προσοχή λοιπόν !
Καλή διασκέδαση σε όλους... Και του χρόνου με υγεία!
*Αυλαγάς : τούρκικη λέξη, σημαίνει μεγάλος, πλατύς χώρος
Περισσότερα »

13η Γιορτή Κρασιού στο Αγίασμα Βοΐου στις 6 Οκτωβρίου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάσματος <Άγιος Αθανάσιος> σας προσκαλεί και φέτος στη 13η Γιορτή Κρασιού την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου του 2013 , να φάμε να γευτούμε το πιστοποιημένο βιολογικό κρασί του χορηγού κ.Αθ. Παρτσάλη και να γλεντήσουμε στην πλατεία του χωριού από τις 12.00 το μεσημέρι έως το πέρας της ημέρας.
Θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς τα συγκροτήματα της Βοιακής Εστίας και το χορευτικό των Βλάχων της Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης <το Άγιον Πνεύμα>
Η ορχήστρα που θα μας διασκεδάσει είναι του Δημ. Παράσχου από τα Νάματα.
Είσοδος 3 ευρώ και δώρο ένα κανατάκι για να παίρνετε το κρασί.
tovoion.com
Περισσότερα »

2 νέες συλλήψεις στην Κοζάνη για οφειλές προς το Δημόσιο

Χθες (28-09-2013) τις απογευματινές ώρες στην Κοζάνη, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κοζάνης συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, 31 και 38 χρονών, για οφειλές προς το Δημόσιο.
Συγκεκριμένα, ο 31χρονος ως ιδιοκτήτης επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητας εργασίες εκσκαφής και μετακινήσεις γαιών, όφειλε προς το δημόσιο χρέη ύψους 189.171,01 ευρώ, ενώ ο 38χρονος, ο οποίος ασχολούνταν με χωματουργικές εργασίες, όφειλε προς το δημόσιο χρέη ύψους 213.361,02 ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης.
Περισσότερα »

«Προτιμώ να με κρίνουν μέσα από τη δουλειά μου»


«Προτιμώ να με κρίνουν μέσα από τη δουλειά μου»Επιτυχία για την Βάσω Λασκαράκη η ολοκλήρωση στα προσωπικά και στα επαγγελματικά

Για το αν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα show όπως το «Dancing With the Stars» μίλησε η Βάσω Λασκαράκη.

«Όσες φορές έγιναν τέτοιες συζητήσεις, αρνήθηκα. Δεν μου αρέσει να κρίνομαι ως Βάσω. Προτιμώ να με κρίνουν μέσα από τη δουλειά μου. Παρ’ όλα αυτά, χάζευα το Dancing κάθε εβδομάδα. Έπαθα πλάκα με το πόσο καλή ήταν η Ντορέττα. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι για όλα» τόνισε με δηλώσεις της στο περιοδικό ΕΓΩ η ηθοποιός.

Όσο για το τι είναι επιτυχία για εκείνη: «Να νιώθω καλά μέσα μου. Να είμαι ολοκληρωμένη στα επαγγελματικά μου και στα προσωπικά μου»
Περισσότερα »

Ξανά πρόεδρος ο Δήμας


Επανεκλέχθηκε στον προεδρικό θώκο της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών

Θριαμβευτική ήταν η επιστροφή του Πύρρου Δήμα στον προεδρικό θώκο της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.

Ο Ολυμπιονίκης επανεκλέχθηκε στις σημερινές εκλογές, εκλέγοντας μάλιστα στο Δ.Σ. και τους 15 συμβούλους που πρόσκεινται στην παράταξή του.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι εκλογές προκηρύχθηκαν πρόωρα μετά από αίτημα 30 σωματείων, προκειμένου να εξέλθει το άθλημα απ' την κρίση που προκάλεσαν προστριβές που είχαν μέλη του Δ.Σ.
Περισσότερα »

«Στην υγειά μας» με πρώτο καλεσμένο τον Μίκη Θεοδωράκη


Θα κάνει ποδαρικό στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου στον Alpha

«Στην υγειά μας» με πρώτο καλεσμένο τον Μίκη Θεοδωράκη Ποδαρικό στη νέα του τηλεοπτική στέγη με Μίκη Θεοδωράκη θα κάνει ο Σπύρος Παπαδόπουλος.

Το «Στην υγειά μας» εντάσσεται τον Οκτώβριο στο πρόγραμμα του Alpha και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο νέο αυτό ξεκίνημα ο παρουσιαστής ήθελε να έχει ως πρώτο καλεσμένο τον μεγάλο δημιουργό.

Στο στούντιο θα βρίσκονται ξεχωριστοί καλεσμένοι (Γρηγόρης Βαλτινός, Παύλος Χαϊκάλης) αλλά και η Ορχήστρα Νέων Δίου.
Περισσότερα »

Με υπερσύγχρονα συστήματα εξοπλίζονται τα τελωνεία


Στις αρχές του 2014 θα ενεργοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών το σύστημα αυτόματης καταγραφής οχημάτων στα τελωνεία Πατρών, Ηγουμενίτσας, Κακαβιάς, Ευζώνων, Δράμας, Σερρών και Ορεστιάδας.
 
Το σύστημα αυτόματης καταγραφής οχημάτων θα αποτελείται από υπερσύγχρονες κάμερες και αισθητήρες ελέγχου, αλλά και από ειδική τεχνολογική υποδομή που θα καλύπτει τις ανάγκες καταγραφής, παρακολούθησης, και διασταύρωσης των στοιχείων των διερχόμενων από τα σύνορα τη χώρας οχημάτων.
 
Το σύστημα θα συμβάλλει στις αυξημένες ανάγκες ελέγχου της εισόδου και εξόδου οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων, στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού λαθρεμπορίου προϊόντων, στην παρακολούθηση των ειδικών καθεστώτων κυκλοφορίας οχημάτων εντός της χώρας, στην παρακολούθηση των εμπορευμάτων που διακινούνται κάτω από ειδικό καθεστώς, αλλά και στη διασφάλιση της συνολικής παρακολούθησης διελεύσεων οχημάτων, από και προς τη χώρα, μέσω της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με άλλα σχετικά εθνικά συστήματα αλλά ενδεχόμενα και με πληροφοριακά συστήματα άλλων κρατών.
 
Την ίδια στιγμή το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να εγκαταστήσει Αυτοκινούμενα Ανιχνευτικά Συστήματα με Ακτίνες Χ στα τελωνεία της χώρας και ήδη βρίσκεται σε φάση διερεύνησης σχετικών συστημάτων και λύσεων.
 
Στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι τα ελληνικά τελωνεία να αποκτήσουν υποδομές αντίστοιχες των ευρωπαϊκών και να περιορισθεί το λαθρεμπόριο και η φοροκλοπή. 
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Περισσότερα »

Μακιγιάζ που καμουφλάρει τα κουρασμένα μάτια


Μακιγιάζ που καμουφλάρει τα κουρασμένα μάτιαΣυμβουλές για να κρύψετε τις ατέλειες

Το μακιγιάζ αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά όπλα μιας γυναίκας, αφού της δίνει την δυνατότητα να κρύβει τις ατέλειες και να προβάλλει αυτό που θέλει να τονίσει.

Το βασικό όπλο για να κρύψετε το κουρασμένο σας βλέμμα είναι το concealer. Πιο συγκεκριμένα: θα χρειαστείτε μια απόχρωση 2 τόνους πιο ανοιχτή από την επιδερμίδα σας. Αφού λοιπόν πάρετε το προϊόν, απλώστε το πάνω στους μαύρους κύκλους και είστε έτοιμη για να βάλετε το make up και όλο το υπόλοιπο μακιγιάζ. Προσοχή όμως, περιοριστείτε στην περιοχή με τους μαύρους κύκλους και μην το απλώσετε πολύ περισσότερο, διότι το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο από το επιθυμητό. Αντί να τους καλύψετε, θα τονίσετε τους μαύρους κύκλους ακόμα περισσότερο.

Επίσης, βάλτε άσπρο μολύβι στο εσωτερικό των ματιών σας, δίνοντας έτσι μια εντυπωσιακή λάμψη και φρεσκάδα στο βλέμμα σας. Αν ωστόσο το συνδυάσετε και με λίγη ανοιχτόχρωμη σκιά στην εσωτερική γωνία του ματιού σας, τότε το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα πιο ξεκούραστο.

Ένα ακόμη πολύ καλό τρικ που θα σας δώσει το ξεκούραστο βλέμμα που επιθυμείτε είναι και το να τονίσετε περισσότερο τα χείλη και τα ζυγωματικά σας. Βάζοντας λοιπόν ένα έντονο κραγιόν και ένα ανοιχτόχρωμο ρουζ, αυτόματα τραβάτε περισσότερο τα βλέμματα σε εκείνα τα σημεία και τα απομακρύνετε από τα κουρασμένα σας μάτια.

Πέρα από τα διάφορα tips του μακιγιάζ βέβαια, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η περιποίηση των ματιών σας. Στην εξάλειψη ή την αποφυγή δημιουργίας του κουρασμένου βλέμματος βοηθάει πολύ η κρέμα ματιών, η οποία διώχνει τους μαύρους κύκλους και τις ρυτίδες. Καλό θα ήταν να την εφαρμόζετε τόσο το πρωί όσο και το βράδυ, προτιμώντας μια κρέμα με καφεΐνη και συστατικά τα οποία ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου.

Πηγή: beautetinkyriaki
Περισσότερα »

Οι Pink Martini απόψε στο Λυκαβηττό


«Get Happy» το νέο τους άλμπουμ

Οι Pink Martini πιστοί στο ραντεβού τους με το Αθηναϊκό κοινό και το Θέατρο Λυκαβηττού έρχονται για μια και μοναδική συναυλία απόψε στις 21:00.

To δημοφιλές «κοσμοπολίτικο» συγκρότημα που συνδυάζει την κλασική μουσική με τη τζαζ, την ρούμπα με το ροκ, την bossa nova με την χορευτική pop θα μας επισκεφθεί για να μας «ευθυμίσει» με τη φρεσκάδα της μουσικής του και τα καινούρια τους «χαρούμενα» τραγούδια από τον νέο τους studio άλμπουμ «Get Happy».

Στο Θέατρο Λυκαβηττού θα θαυμάσουμε ζωντανά την εκθαμβωτική lead singer Storm Large, που θα συνοδεύσει επί σκηνής τους υπόλοιπους ταλαντούχους μουσικούς από όλα τα σημεία του πλανήτη, και τον πιανίστα – ιδρυτή του συγκροτήματος, τον Thomas Lauderdale.

«Amado mio», «Sympatique», «Una notte a Napoli», «Anna», «City of night», «Lilly«, «Let’s fall in love», «Τempo Perdido» και «Get Happy» θα μας μεταφέρουν παρότι τέλη Σεπτέμβρη σε μια καλοκαιρινή περιπέτεια, κάπου στη γαλλική ριβιέρα ή σε ένα cabaret της Νέας Υόρκης, ή στα βάθη της μυστικιστικής Ανατολής.. Pink Martini - GET HAPPY:

Στις 24 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες πριν την συναυλία τους στην Αθήνα, κυκλοφόρησε το καινούριο album των Pink Martini. Το «Get Happy» είναι η πολυαναμενόμενη studio επιστροφή τους μετά το επιτυχημένο «Splendor in the grass» του 2009.

Μετά από μία 18μηνη «Οδύσσεια» για την ηχογράφησή του, το άλμπουμ είναι έτοιμο και συμπεριλαμβάνει δεκαέξι τραγούδια στα γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ιαπωνικά, ισπανικά, περσικά, τουρκικά και ρουμανικά ερμηνευμένα από την εξαίσια φωνή της αγαπημένης μας China Forbes, της καινούριας co - lead singer, της εκθαμβωτικής Storm Large και από μια πλειάδα από special guest vocalists : Rufus Wainwright, Philippe Katerine, Meow Meow, The von Trapps, Ari Shapiro. Get ready to ...«Get Happy»!
Περισσότερα »

Η Δούκισσα θα σύρει το χορό


Φαβορί για την παρουσίαση του Dancing

Η Δούκισσα θα σύρει το χορό Η Δούκισσα Νομικού συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι η παρουσιάστρια του τέταρτου κύκλου του Dancing with the Stars.

Υποψήφια για τη θέση είναι και η Τζένη Θεωνά, η οποία όμως δε θεωρείται φαβορί.

Το χορευτικό σόου του ΑΝΤ1 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα μέσα Οκτωβρίου.
Περισσότερα »

Σημαντική αναβάθμιση για τη μηχανή αναζήτησης της Google


Σημαντική αναβάθμιση για τη μηχανή αναζήτησης της GoogleΝέος αλγόριθμος επιτρέπει την απάντηση σε πιο πολύπλοκα ερωτήματα

Η Google γιορτάζει σήμερα τα 15α γενέθλιά της και λίγες ώρες νωρίτερα είχε προχωρήσει στην ανακοίνωση σημαντικών αναβαθμίσεων για τη μηχανή αναζήτησης.

Η σημαντικότερη αναβάθμιση έχει να κάνει άμεσα με την πιο διάσημη υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία και συγκεκριμένα τον αλγόριθμο που βρίσκεται στη βάση της μηχανής αναζήτησης.

Ο νέος αλγόριθμος που η εταιρεία ονομάζει «Hummingbird» επηρεάζει το 90% όλων των αναζητήσεων και χρησιμοποιείται για περίπου ένα μήνα, εξήγησε ο αντιπρόεδρος Amit Singhal.

Ο βελτιωμένος αλγόριθμος επιτρέπει στη μηχανή να ανταποκρίνεται σε πιο πολύπλοκα ερωτήματα των χρηστών, που περιλαμβάνουν περισσότερες λέξεις. Έρχεται σαν αποτέλεσμα των προσπαθειών της εταιρείας να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών, οι οποίοι υποβάλουν όλο και πιο πολύπλοκα ερωτήματα.

Η νέα πιο έξυπνη τεχνική φιλοδοξεί να καταλαβαίνει καλύτερα το πραγματικό νόημα των αναζητήσεων των χρηστών.

Όπως δήλωσε ο Amit Singhal, η μηχανή αναζήτησης θα μπορεί πια να κατανοεί καλύτερα τις έννοιες των λέξεων της αναζήτησης και τις σχέσεις μεταξύ τους.

Η ανάγκη αυτή έγινε επιτακτική, καθώς αυξάνονται σταδιακά οι φωνητικές αναζητήσεις μέσω π.χ. των smartphones τηλεφώνων, οπότε ο αλγόριθμος θα πρέπει να «σκέφτεται» πιο ανθρώπινα
Περισσότερα »

2ήμερη εκδρομή Νότιο Αλβανία (Βόρειο Ήπειρο) Σάββατο- Κυριακή 12-13 Οκτωβρίου 2013


Ο Μ.Ο.Σ. προγραμματίζει διήμερο εκδρομή στη Νότιο  Αλβανία (Βόρειο Ήπειρο) για το διήμερο 12 και 13 Οκτωβρίου 2013. Είναι ένα προσκύνημα στους τόπους, όπου γράφτηκαν ένδοξες σελίδες της Νεότερης ιστορίας μας, με την Εποποιΐα του 1940.  Βουθρωτό, Χειμάρρα, Άγιοι Σαράντα, Τεπελένι, Αργυρόκαστρο, Κόνιτσα, οι σημαντικότεροι προορισμοί.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο του Μ.Ο.Σ. τηλ. 24640 22555
Το Δ.Σ. του  Μ.Ο.Σ.
Περισσότερα »

Οι καθαριστικές ιδιότητες του λεμονιού


Καθαρίζει από λεκέδες μέχρι... πονεμένους λαιμούς

Οι καθαριστικές ιδιότητες του λεμονιού Γνωρίζατε ότι τα λεμόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δεκάδες άλλες χρήσεις, όπως το γυάλισμα ανοξείδωτων σκευών ή τη μπουγάδα σας, πέραν της... μαγειρικής;

Το κιτριξό οξύ τούς προσδίδει ιδιαίτερες καθαριστικές ιδιότητες, όπως αναφέρει άρθρο του Mother Nature Network, ενώ μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει ακόμη για παρασκευή φυσικών προϊόντων ομορφιάς.

Δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από μερικά χημικά καθαριστικά και να προσδώσετε στο σπίτι σας ένα φρέσκο και αναζωογονητικό αέρα.

Αρωματίστε το σπίτι σας
Από το ψυγείο μέχρι το κουτί για τις γάτες (αν έχετε κατοικίδια), τα λεμόνια μπορούν να εξουδετερώσουν τις δυσάρεστες μυρωδιές.

Βουτήξτε ένα σφουγγάρι σε χυμό από λεμόνι και βάλτε το μέσα στο ψυγείο, για να εξουδετερώσει τις μυρωδιές.
Σιγοβράστε μερικές φλούδες από λεμόνι σε ένα κατσαρολάκι για να αναζωογονήσετε τον αέρα του σπιτιού σας και να αφήσετε μια ευχάριστη μυρωδιά.

Αφήστε μερικές φλούδες από λεμόνι στον κάδο απορριμμάτων σας για να εξουδετερωθούν όλες οι άσχημες μυρωδιές από τα σκουπίδια.

Πείτε αντίο στη θαμπάδα
Γυαλίστε τα χάλκινα και ανοξείδωτα αντικείμενα στο σπίτι σας. Φτιάξτε μια πάστα από αλάτι και χυμό λεμονιού και τρίψτε τα απαλά. Αφήστε το μίγμα για περίπου πέντε λεπτά, ξεβγάλτε με χλιαρό νερό και σκουπίστε καλά την υγρασία.

Γυαλίστε μεταλλικές επιφάνειες

Κόψτε ένα λεμόνι στη μέση και τρίψτε απ’ ευθείας επάνω στην επιφάνεια. Για πιο καλό αποτέλεσμα προσθέστε αλάτι ή μαγειρική σόδα και τρίψτε. Ξεβγάλτε με χλιαρό νερό.

Εξαφανίστε τους λεκέδες
Λεκέδες από ιδρώτα, γρασίδι, κρασί και ντομάτα μπορούν να εξαφανιστούν με λίγο χυμό από λεμόνι. Ρίξτε λεμόνι στη λερωμένη επιφάνεια και τρίψτε αφού έχετε ρίξει επιπλέον και λίγο αλάτι. Στη συνέχεια πλύντε κανονικά.

Για αστραφτερά λευκά, χωρίς χλωρίνη
Προσθέστε ένα τέταρτο χυμό λεμόνι στην κανονική πλύση του πλυντηρίου με τα ασπρόρουχά σας, που έχουν κιτρινίσει ή χάσει το αστραφτερό λευκό τους. Απλώστε τα να στεγνώσουν στον ήλιο.

Ανακουφίστε το λαιμό σας
Βάλτε ένα κουταλάκι του γλυκού λεμόνι και ένα μέλι σε ένα ποτήρι με χλιαρό νερό.

Καθαρίστε τη λιπαρότητα από τα πιάτα
Στίψτε λίγο λεμόνι επάνω σε ένα βρώμικο ταψί και αφήστε το μερικά λεπτά. Μετά φτιάξτε μια πάστα με μαγειρική σόδα και λίγο ακόμη χυμό λεμόνι και τρίψτε μέχρι να καθαρίσει η βρωμιά.
*newsbeast.gr
Περισσότερα »
Live-Avlesinfo.blogspot.com
Live-Avles : Ρεπορτάζ! - Γεγονότα! - Επικαιρότητα! >> Διαβάστε περισσότερα... Live-Avles : Σπορά σκληρού Σιταριού 2016 στα Σέρβια (Video www.Live-Avles.tv) ...

http://4.bp.blogspot.com/-J95PRO6MFfc/TmYlQkY9Y9I/AAAAAAAAH24/IdH5F_-2CqQ/s1600/hhhhhh33.pnghttp://2.bp.blogspot.com/-K6_b-dZYA84/TmYlf8xClNI/AAAAAAAAH3I/BA2nUQ2l2-M/s1600/icon_media.gifhttp://1.bp.blogspot.com/-f23u5S6_638/TmYlZqJe4pI/AAAAAAAAH3A/55-Jy5L3BG0/s200/icon_economy.gifhttp://1.bp.blogspot.com/-70EBwKL7F3o/TmYllv3y3dI/AAAAAAAAH3Q/Wgf4n4OXzHc/s200/icon_reportage.gifhttp://2.bp.blogspot.com/-dP29VokSRz4/TmYlrL_tzEI/AAAAAAAAH3Y/C6NpHT8zzbI/s200/sss.gif


back to top