Την ένταξη της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Κοζάνης» στον Αξονα Προτεραιότητας «10 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» ενέκρινε η ΜΟΔ Α.Ε.

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει αφενός την ανάπτυξης δράσεων για την ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης του τελικού δικαιούχου και της ορθότερης και αποτελεσματικότερης παρακολούθησης και διαχείρισής των επί μέρους δράσεων και αφετέρου την παροχή συμβουλών αρχιτεκτονικής υψηλής επίβλεψης για την ενταγμένη πράξη με τίτλο ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ η οποία είναι συμβατοποιημένη και υλοποιείται.

Οι παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες θα αφορούν: α) στην υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων προς αποτροπή δημιουργίας δικαιωμάτων του αναδόχου, β) στην εξέταση και τον έλεγχο, για λογαριασμό της υπηρεσίας των υποβαλλόμενων σε αυτήν αιτημάτων και διενέξεων, γ) στο συντονισμό των εμπλεκόμενων παραγόντων κατά τη διαχείριση των νομικών θεμάτων, δ) στη σύνταξη απαντήσεων επί των προτάσεων του αναδόχου που έχουν αμιγώς νομικό περιεχόμενο και ε) στην παράσταση ενώπιον αρμοδίων αποφαινομένων οργάνων κατά τη διοικητική διαδικασία επιλύσεως των διαφορών και ενώπιον των Δικαστηρίων, αν αυτό απαιτείται.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 49,200.00 Ευρώ.

*kozan.gr